save yourself _ conte on daimaru _ 130.3×162.2 _ 2008

save yourself _ conte on daimaru _ 130.3×162.2 _ 2008


갤러리 스케이프 기획展

2008_0410 ▶ 2008_0504 / 월요일 휴관
관람시간_화~금_10:00am∼07:00pm / 주말_10:00am∼06:00pm

갤러리 스케이프_GALLERY SKAPE
서울 종로구 가회동 72-1번지
Tel. +82.2.747.4675
www.skape.co.kr


save yourself _ conte on daimaru _ 91×116.8 _ 2008

save yourself _ conte on daimaru _ 91×116.8 _ 2008

save yourself _ conte on daimaru _ 91×116.8 _ 2008

save yourself _ conte on daimaru _ 91×116.8 _ 2008

save yourself _ conte on daimaru _ 91×116.8 _ 2008

save yourself _ conte on daimaru _ 91×116.8 _ 2008
blooming _ conte on daimaru _ 145.5×112.1 _ 2008

blooming _ conte on daimaru _ 145.5×112.1 _ 2008


blooming _ conte on daimaru _ 145.5×112.1 _ 2008

blooming _ conte on daimaru _ 145.5×112.1 _ 2008
blooming _ conte on daimaru _ 162.2×130.3 _ 2008

blooming _ conte on daimaru _ 162.2×130.3 _ 2008
blooming _ conte on daimaru _ 162.2×130.3 _ 2008

blooming _ conte on daimaru _ 162.2×130.3 _ 2008
'ART works' 카테고리의 다른 글

가슴을 후벼파는  (2) 2008.07.06
SeMA 2008 _ 서울 시립 미술관 설치 작업들  (0) 2008.04.29
save yourself  (5) 2008.04.17
2008 ART works.  (3) 2008.03.21
너에 눈속에서 바라본다.  (6) 2008.03.15

+ Recent posts